Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Informacja dotycząca pomocy suszowej w 2018 roku

Informacja dotycząca pomocy suszowej w 2018 roku

Zgodnie z uchwałą nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, przedmiotowy program został ustanowiony z dniem
1 sierpnia 2018 r. Za realizację programu odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ogłosi termin  składania  wniosków, najpóźniej niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Zasady przyznawania pomocy (300 zł na 1 ha zarybionego stawu położonego na obszarze gminy, w której w 2018 r. wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich) nie przewidują konieczności szacowania strat. Warunkiem jest złożenie w odpowiednim terminie wniosku na formularzu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR i pozytywna decyzja kierownika biura powiatowego ARiMR, którego obowiązkiem będzie zweryfikowanie kompletności wniosku, w tym niezbędnych załączników, a także spełnienie warunku dotyczącego wystąpienia na terenie gminy suszy.

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, na którego stronie internetowej można zapoznać się z raportami dotyczącymi wystąpienia suszy w danej gminie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu (gospodarstwu) w sektorze rybołówstwa i akwakultury  nie może przekroczyć
30 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych (tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych), z uwzględnieniem wszelkich udzielonych kwot pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Oznacza to, że po spełnieniu tego warunku i wykorzystaniu pomocy de minimis w wysokości równowartości 30 000 EURO nie można ubiegać się o dodatkową pomoc de minimis, w tym pomoc polegająca na zmniejszeniu lub umorzeniu czynszu dzierżawnego za stawy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dla gospodarstwa rybackiego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:

  • • 15 000 EURO    – jeżeli poza sektorem rybołówstwa i akwakultury prowadzi działalność w rolnictwie,
  • • 200 000 EURO – jeżeli poza rybactwem i rolnictwem, jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela ARiMR najbardziej prawdopodobnym terminem wypłacania pomocy przewidzianej dla gospodarstw rybackich w 2018 r. z tytułu wystąpienia suszy lub powodzi będzie październik bieżącego roku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Wniosek podatnika podatku rolnego, złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw  rolnych  oraz  ewidencji  wniosków  o przyznanie  płatności  lub  weterynaryjny  numer  identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;

3) numer  ewidencyjny  powszechnego  elektronicznego  systemu  ewidencji  ludności  (numer  PESEL)  albo  numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer  działki  ewidencyjnej,  na  której  znajduje  się  staw  zarybiony,  wraz  z nazwą  obrębu  ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię stawu zarybionego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenia  i zaświadczenia  dotyczące  pomocy de minimis lub de minimis  w rolnictwie  lub de  minimis w sektorze  rybołówstwa  i akwakultury  określone  w art. 37 ust. 1 pkt 1  lub  ust. 2  ustawy  z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) oświadczenie podatnika podatku rolnego o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej;

3) oświadczenie  podatnika  podatku  rolnego  o złożeniu  do  Instytutu  Rybactwa  Śródlądowego  im.  Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów  rybnych  oraz  ilości  ryb  wyprodukowanych  w stawach  rybnych  i innych  urządzeniach  służących  do chowu lub hodowli za rok 2016 i 2017, o którym mowa  w przepisach o statystyce publicznej;

4) kserokopię wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego  na  obszarze,  na  którym  wystąpiły  w 2018 r.  susza  lub  powódź,  nakazu  płatniczego  podatku  rolnego  za 2018 r

 Dodatkowe  informacje

W przypadku gdy przedsiębiorstwo (gospodarstwo) podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem należy przydzielić przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza co do zasady przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis należy przydzielić proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułu. Informacje te służą prawidłowemu ustalaniu wysokości pomocy możliwej do przyznania. Brak przekazania rzetelnej informacji w tym zakresie może prowadzić do przekroczenia wysokości pomocy ponad określony limit, co wiąże się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy. Każda instytucja, która przyznaje wsparcie w formie pomocy de minimis, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy i przekazania go beneficjentowi. W dokumencie tym zawarte są informacje niezbędne do obliczenia dostępnego dla gospodarstwa limitu środków. W przypadku braku takiego zaświadczenia, np. w wyniku zagubienia, lub w przypadku, gdy gospodarstwo rybackie nie jest pewne czy uzyskana pomoc była pomocą de minimis, osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w formule de minimis mogą zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania informacji o pomocy otrzymanej od ARiMR w ostatnim czasie. Zapytania do Centrali ARiMR można przesłać pocztą lub drogą mailową.

 W odniesieniu do realizowanych przez komisje wycen strat dla potrzeb obniżenia czynszu dzierżawnego lub podatku rolnego oraz uzyskania kredytu na odnowienie produkcji, należy wskazać, że operacje realizowane w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 nie generują dochodu. Na uwagę zasługuje w tym kontekście przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, j.t.), który zwalnia od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (m.in. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). Analogicznie identyczny przepis zwalniający z podatku zawarto w art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, j.t. z późn. zm.).

Co do zasady, pomoc w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionego stawu położonego na obszarze gminy, w której w 2018 r. wystąpiła susza lub powódź nie przewiduje konieczności szacowania strat. Niemniej należy zaznaczyć, że pomoc ta zostanie w pełni wykorzystana przez te gospodarstwa, których powierzchnia ewidencyjna stawów wynosi ok. 440 ha, przy założeniu, że w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych nie korzystała w ogóle z pomocy w formule de minimis. Przyjmując, że średnio gospodarstwa rybackie nie przekraczają 200 ha powstaje rezerwa finansowa, wynikająca z niewykorzystania limitu dostępnych środków, które można wykorzystać ubiegając się o dodatkową pomoc, co z kolei wiąże się już z koniecznością powołania komisji do szacowania strat.

Akty prawne

Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2018, poz. 1483)

Polskie Towarzystwo Rybackie 

ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

tel. 61 842 51 34;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.ptryb.pl

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.