Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ważne - Sprawozdania roczne i końcowe Wyróżniony

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b /rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 2076) *beneficjent pomocy finansowej otrzymanej z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przekazuje instytucji pośredniczącej do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie roczne Przypominamy, że dla umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” wymóg złożenia sprawozdania rocznego za każdy rok realizacji zobowiązań określa przepis § 5 pkt. 9 umowy o dofinansowanie, który stanowi: „Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w programie, rozporządzeniu nr 508/2014, rozporządzeniu nr 1303/2013, rozporządzeniu nr 1380/2013, ustawie o EFMR i rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 2, w tym do złożenia:
a)rocznego sprawozdania za każdy rok realizacji zobowiązań, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku realizacji zobowiązań, 
b)końcowego sprawozdania z realizacji operacji.

Natomiast dla umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 2.3 ”Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” wymóg złożenia sprawozdania rocznego określa przepis § 6 pkt. 11 umowy o dofinansowanie, który stanowi: „Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w programie, rozporządzeniu nr 508/2014, rozporządzeniu nr 1303/2013, rozporządzeniu nr 1380/2013, ustawie o EFMR i rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 2, w tym do złożenia:
a)pierwszego sprawozdania za cały dotychczasowy okres realizacji operacji, w przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem zawarcia umowy,
b)rocznego sprawozdania w terminie do 31 stycznia każdego roku, w okresie 4 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
c)końcowego sprawozdania z realizacji operacji wraz z wnioskiem o płatność końcową.”

Dostęp do wzorów sprawozdań możliwy jest bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
(https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wzory-sprawozdan-koncowych-z-realizacji-operacji-w-ramach-po-rybactwo-i-morze/),
jak również za pośrednictwem strony internetowej ARiMR 
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/wzory-dokumentow.html).

Wypełniony formularz sprawozdania w formie papierowej wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym treść sprawozdania zapisanym na informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający edycje danych należy dostarczyć w terminie do 31.01.2019 r. na adres właściwego *Oddziału Regionalnego ARiMR.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.