O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Strefa beneficjenta - dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w zakładce BAZA WIEDZY → podzakładka STREFA BENEFICJENTA, znajduje się do pobrania wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

Likwidacja rekompensat - decyzja MGMiŻŚ

Informacja przekazana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na konferencji w Rytwianach, w sprawie likwidacji rekompensat wodno-środowiskowych:

 

http://lgropolszczyzna.pl/sprawy-rybackie/sprawy-rybackie-aktualnosci/595-likwidacja-rekompensat-decyzja-mgmizs

"Opolskie kwitnące. Wędkarstwo"

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  przy współpracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” oraz  Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej wydał publikację pt. "Opolskie kwitnące. Wędkarstwo" dotyczącą  turystyki wędkarskiej na Opolszczyźnie. 

 

 

Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania pod adresem:

 

http://visitopolskie.pl/store/uploads/pliki%20do%20pobrania/Opolskie%20kwitnace.%20W%C4%99dkarstwo.pdf

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.

 

 

 

Planowany porządek obrad:

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 31.01.2017r.

5. Informacja o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.02.2017r.

6. Informacja o wysłaniu poprawek do ankiety do Profilu RLGD na stronie FARNET.

7. Informacja o ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.01.2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189).

8. Informacja o projekcie umowy o dofinansowanie w ramach działania realizacja LSR.

9. Informacja o zaproszeniu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 10.02.2017r. w celu podpisania Aneksu nr 2 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zmianę Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 20.05.2016r., zawartej w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

10. Informacja o ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejformularzu wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją do stosowania.

11. Informacja o odniesieniu się do uwag zgłoszonych do wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych i instrukcji przez LGR i SW.

12. Informacja o spotkaniu pt.: ,,Omówienie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wsparcia w ramach realizacji Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020" w dniu 7 lutego 2017 r. w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie operacji własnej.

15. Ustalenie terminu szkolenia dla beneficjentów.

16. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania.

17. Składki członkowskie – informacja.

18. Sprawy różne, dyskusja.

19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Formularz wniosku o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawił się, zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją do stosowania.

 

Poniżej link do strony:

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

3 mln euro dla „Pojezierza Dobiegniewskiego”

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja" na rok 2016 i 2017 w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Poniżej link do artykułu:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/3-mln-euro-dla-pojezierza-dobiegniewskiego/

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.

 

 

 

Planowany porządek obrad:

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o szkolenie pt.: ,,Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" w dniach 15-16 grudnia 2016r.
5. Informacja z Walnego Zebrania Członków RLGD w dniu 28.12.2016r.
6. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące   i aktywizację” na rok 2016.
7. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku  o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące  i aktywizację” na rok 2017.
8. Informacja o Konferencji „Wiosna 2017 w akwakulturze” w miejscowości Rytwiany w dniach 9-10.02.2017r.
9. Informacja o realizacji wykorzystania budżetu za II półrocze 2016r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”  za 2016 rok  oraz z działalności stowarzyszenia RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie za 2016 rok.
11. Informacja o wpłynięciu pisma z dnia 05.01.2017r. ze Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
12. Informacja o Międzynarodowym Seminarium dla Lokalnych Grup Rybackich „Włączenie społeczne dla żyjących  obszarów rybackich” Jurmała, Łotwa  21-23 marca 2017r.
13. Informacja o piśmie z dnia 16.01.2017r. z Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formularza do sprawozdania za pierwszy rok realizacji LSR.
14. Informacja o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzoru wniosku o płatność w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz działania „Wsparcie przygotowawcze”.
15. Informacja o wpłynięcia zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2016 i 2017 rok.
16. Ocena pracy biura RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”.
17. Składki członkowskie – informacja.
18. Sprawy różne, dyskusja.
19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 

 

Składka członkowska

Szanowni Państwo

 

Przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2017. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dla osób fizycznych – 32,00 zł/rok, dla pozostałych podmiotów – 140 zł/rok. Składkę członkowską należy przekazać do dnia 31 marca 2017 r. na konto Stowarzyszenia:

 

 LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo, 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050
 

 

 

 

 

Konferencja pt.: "Wiosna 2017 w akwakulturze"

W dniach 9-10.02.2017r. w Rytwianach odbędzie się cykliczna ogólnopolska konferencja pt.: "Wiosna 2017 w akwakulturze", której organizatorami są: LGR „Świętokrzyski Karp”, Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” oraz Polski Karp Organizacja Producentów.

Znajdź nas na FACEBOOKU!

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.
Archiwum Aktualności
Warto zobaczyć
Połowisz u nas
Nasze jeziora