O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Komunikat

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 23.09.2016 będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 21 września 2016r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

 

Planowany porządek obrad:
 
1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 24.08.2016 r.
5. Informacja o Lubuskim Święcie Plonów.
6. Informacja o wejściu w życie Rozporządzenia dot. priorytetu IV.
7. Informacja o kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Omówienie przygotowań do  szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w zakresie procedury oceny wniosków o dofinansowanie.
9. Przyjęcie założeń do budżetu na rok 2017.
10. Omówienie spraw kadrowych – wybór kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko specjalista ds. wdrażania LSR.
11. Sprawy różne, dyskusja.
12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 
 

 

 

Rozporządzenie dot. Priorytetu IV Rybactwo i Morze weszło w życie!

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 9 września 2016 r., po długich miesiącach wyczekiwania, weszło w życie nasze podstawowe Rozporządzenie dot. wdrażania Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”) 

Teraz czekamy jeszcze na kilka rozporządzeń uzupełniących (dot. zaliczek dla beneficjentów, wniosków oraz współpracy) i zaczynamy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. O szczegółach będziemy informowali! 

Treść rozporządzenia znajdziecie TUTAJ

 

Rozporządzenie do Priorytetu III PO Rybactwo i Morze

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż z dniem 9 września 2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Treść Rozporządzenia znajdziecie Państwo TUTAJ

Szkolenie w zakresie procedury oceny wniosków

Szanowni Państwo

 

Poniżej  zamieszczamy agendę szkolenia w zakresie procedury oceny wniosków.

 

 Agenda szkolenia

Lubuskie Święto Plonów

W dniu 4 września 2016 r.  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wzięło udział w obchodach Lubuskiego Święta Plonów, czyli dożynkach wojewódzkich, który odbyły się w Strzelcach Kraj.  Na naszym stoisku promocyjnym każdy mógł uzyskać informacji o działalności naszego stowarzyszenia oraz  zasmakować zupy rybnej,  ryby wędzonej, ryby smażonej i  pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem. 

Szkolenie w zakresie procedury oceny wniosków

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze Dobiegniewskie”informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00, w  Hotelu Wodnik przy ul. Dobiegniewskiej 22 w miejscowości Długie odbędzie się  jednodniowe szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD.

 

Szkolenie zostało  zaplanowane i zostanie przeprowadzone zgodnie  z załącznikiem nr 7  „Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura” do umowy ramowej zawartej między RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” a Samorządem Województwa Lubuskiego. Tematem szkolenia będzie omówienie zagadnień dotyczących procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na  lata 2014-2020, w tym wymagania, uregulowania prawne, rozwiązania praktyczne, zakres dokumentów, organizacja procesu wyboru projektów. Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Jaworski, który posiada  10-letnie doświadczenie  w realizacji i audycie projektów UE.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.   Program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w póżniejszym terminie.

Nabór na stanowisko specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

       

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie od 29.08.2016 r. do 20.09.2016 roku, godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku pażdziernika bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 3 miesięczny staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

2)  Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4)  Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie  RLGD

5)  Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6)  Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7)  Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8)  Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10)   Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12)  Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13)  Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji  RLGD

14)  Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i  Rady

15)  Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do  RLGD

16)  Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

17)  Organizacja imprez promocyjnych  RLGD, organizacja udziału w imprezach  o charakterze promocyjnym,

18)  Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków  RLGD

19) Promocja działalności  RLGD

20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez  RLGD

21) Prowadzenie strony internetowej  RLGD

22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych  RLGD

23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych  RLGD

24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

25)  Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych  RLGD

26)  Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura  RLGD

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

Lubuskie Święto Plonów

W dniu 4 września 2016  r.  Rybacka Lokalna Grupa Działania " Pojezierze Dobiegniewskie" będzie uczestniczyć w obchodach Lubuskiego Święta Plonów. W tym roku gospodarzem wydarzenia będzie Gmina Strzelce Kraj.
 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy korowód dożynkowy przejdzie ulicami na Stadion Miejski. Przewidziano wiele atrakcji m.in. na scenie plenerowej obejrzymy widowisko obrzędowe, wystąpi Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Tańca Ludowego Krajna oraz lubuskie grupy śpiewacze. Zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie można posmakować potraw regionalnych i obejrzeć wystawę zabytkowej kolekcji ciągników. Na zakończenie o godz. 20.30 - gwiazda wieczoru Michał Szpak.
 
 

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 24 sierpnia 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

 

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 13.07.2016 r.
 5. Informacja o podpisaniu aneksu do umowy ramowej.
 6. Informacja o wpłynięciu pisma od Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
 7. Informacja o wpłynięciu zaproszenia na konferencję „Wiosna 2016 w Akwakulturze” w dniach 8-9 września 2016 r.
 8. Informacja o przygotowaniach do obchodów Dożynek w dniu 4 września 2016 r.
 9. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w zakresie procedury oceny wniosków o dofinansowanie.
 10. Informacja o przeprowadzeniu archiwizacji dokumentów w biurze RLGD.
 11. Informacja o wpłynięciu deklaracji członkowskiej.
 12. Sprawy różne, dyskusja.
 13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 Archiwum Aktualności
Warto zobaczyć
Połowisz u nas
Nasze jeziora