O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 13 lipca 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

Planowany porządek obrad:

1.      Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 08.06.2016 r.

5.      Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

6.      Omówienia spraw kadrowych – informacja o wpłynięciu rezygnacji Pani Marty Mrozik.

7.      Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej sprzątanie pomieszczeń biurowych.

8.      Omówienie procedury rekrutacji pracowników w biurze RLGD.

9.      Informacja w sprawie GIODO.

10.  Informacja o wpłynięciu prośby z Parafialnego Zespołu Caritas w Dobiegniewie.

11.  Składki członkowskie – podjęcie uchwały o wykreśleniu członków zwyczajnych.

12.  Sprawy różne, dyskusja.

13.  Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 24 czerwca  2016 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Media o nas

Szanowni Państwo

 

W dniu 3 czerwca 2016 r.  w gazecie  Rzeczypospolitej ukazał się artykuł "Środki z funduszy unijnych wspierają lokalne inicjatywy przedsiębiorców",  w którym wspomniano również o  naszej RLGD. 

 

Poniżej link z artykułem:

 

http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Lubuskiej/306029812-Srodki-z-funduszy-unijnych-wspieraja-lokalne-inicjatywy-przedsiebiorcow.html#ap-2

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrana została Pani Marta Mrozik. Kandydatka spełniała warunki formalne oraz wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wśród kandydatów wykazała się najlepszą wiedzą oraz przygotowaniem do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Walne Zebranie Członków RLGD

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45 w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów.

 

Proponowany porządek obrad:                                                                               

 

1.     Otwarcie Walnego  Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Wybór prezydium.

4.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.     Przedstawienie porządku obrad.

6.     Przyjęcie porządku obrad.

7.     Wybór Komisji uchwał i wniosków.

8.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu  za 2015 rok.

9.     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

10.  Przedstawienie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

11.  Zatwierdzenie sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

12.  Przedstawienie sprawozdanie z działalności Komitetu za 2015 rok.

13.  Zatwierdzenie  sprawozdania z działalności Komitetu za 2015 rok.

14.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.

17.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok.

18.  Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

20.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

22.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych
i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie podróży służbowych członków, organów i władz stowarzyszenia.

24.  Informacja Prezesa Zarządu  dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2016 rok.

25.   Wolne wnioski.

26.  Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

 

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 17.00. Podjęte  w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

   Projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.

 

   Projekt uchwały nr 4/2016  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

 

  Projekt uchwały nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 6/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego  z działalności za rok 2015.

 

 Projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie: przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium  Zarządowi za 2015 rok

 

 Projekt uchwały nr 9/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok

 

 Projekt uchwały nr 10/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

 

  Projekt uchwały nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015

 

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015

 

 Sprawozdanie z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Bilans na dzień 31.12.2015 r., Rachunek wyników na dzień 31.12.2015 r., Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat

 

  Plan pracy i plan finansowy na rok 2016

 

  Projekt zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Projekt zmian w Regulaminie nadania statuetki "Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego"

 

 

Konferecja

W dniu 20 maja 2016 r. odbyła się  ż konferencja dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań "Wsparcie przygotowawcze" i "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja", objętych priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020. W trakcie spotkania omówiono uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem IZ PO RYBY 2014-2020.  Nasze Stowarzyszenie podczas konferencji reprezentował Andrzej Gogler - Skarbnik RLGD.

Umowa ramowa już podpisana!!!

Szanowni Państwo

 

W dniu 20.05.2016 roku w Urzędzie MarszałkowskiM Województwa Lubuskiego w  Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dotyczącego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) z  naszą Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Dobiegniewskie". Stowarzyszenie reprezentowali  Kazimierz Szmid Prezes RLGD oraz  Tadeusz Bednarczuk Wiceprezes RLGD.

Uroczyste podpisanie umowy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 20 maja 2016 r. planowane jest podpisanie Umowy Ramowej z Samorządem Województwa Lubuskiego o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.  

 

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco !!!

Komunikat

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" do dnia 26.05.2016 r. będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509 251 285.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyniki oceny Strategii

Szanowni Państwo

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż  Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 maja 2016 r.  zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa lubuskiego.

Nasza strategia została oceniona pozytywnie, co oznacza, że za niedługo ruszymy z jej wdrażaniem !

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie Strategii!  

 

Wyniki oceny poniżej:

 

 Lista ocenionych LSR
Archiwum Aktualności
Warto zobaczyć
Połowisz u nas
Nasze jeziora