O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Nabór na stanowisko specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

       

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie od 29.08.2016 r. do 20.09.2016 roku, godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku pażdziernika bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

 

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 3 miesięczny staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

2)  Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4)  Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie  RLGD

5)  Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6)  Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7)  Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8)  Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10)   Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12)  Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13)  Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji  RLGD

14)  Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i  Rady

15)  Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do  RLGD

16)  Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

17)  Organizacja imprez promocyjnych  RLGD, organizacja udziału w imprezach  o charakterze promocyjnym,

18)  Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków  RLGD

19) Promocja działalności  RLGD

20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez  RLGD

21) Prowadzenie strony internetowej  RLGD

22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych  RLGD

23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych  RLGD

24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

25)  Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych  RLGD

26)  Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura  RLGD

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

Lubuskie Święto Plonów

W dniu 4 września 2016  r.  Rybacka Lokalna Grupa Działania " Pojezierze Dobiegniewskie" będzie uczestniczyć w obchodach Lubuskiego Święta Plonów. W tym roku gospodarzem wydarzenia będzie Gmina Strzelce Kraj.
 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy korowód dożynkowy przejdzie ulicami na Stadion Miejski. Przewidziano wiele atrakcji m.in. na scenie plenerowej obejrzymy widowisko obrzędowe, wystąpi Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Tańca Ludowego Krajna oraz lubuskie grupy śpiewacze. Zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie można posmakować potraw regionalnych i obejrzeć wystawę zabytkowej kolekcji ciągników. Na zakończenie o godz. 20.30 - gwiazda wieczoru Michał Szpak.
 
 

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 24 sierpnia 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

 

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 13.07.2016 r.
 5. Informacja o podpisaniu aneksu do umowy ramowej.
 6. Informacja o wpłynięciu pisma od Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
 7. Informacja o wpłynięciu zaproszenia na konferencję „Wiosna 2016 w Akwakulturze” w dniach 8-9 września 2016 r.
 8. Informacja o przygotowaniach do obchodów Dożynek w dniu 4 września 2016 r.
 9. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w zakresie procedury oceny wniosków o dofinansowanie.
 10. Informacja o przeprowadzeniu archiwizacji dokumentów w biurze RLGD.
 11. Informacja o wpłynięciu deklaracji członkowskiej.
 12. Sprawy różne, dyskusja.
 13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 

Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,


Poniżej projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zwracamy sie z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. w wersji elektronicznej na adres:

Sekretariat.Rybolowstwa@minrol.gov.pl<Sekretariat.Rybolowstwa@minrol.gov.pl> .

 

Konsultacje publiczne

Projekt Rozporządzenia

Projekt rozporządzenia do Priorytetu 2 PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż pojawił się projekt Rozporządzenia do Priorytetu 2 w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zapraszamy do lektury i zgłaszania ewentualnych uwag - do 12 sierpnia 2016.

Projekt Rozporządzenia znajdziecie TUTAJ

Informacja gdzie i jak zgłaszać uwagi do rozporządzenia znajduje się TUTAJ

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iz w dniu 13 lipca 2016 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzię się posiedzenie Zarządu.

 

Planowany porządek obrad:

1.      Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 08.06.2016 r.

5.      Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

6.      Omówienia spraw kadrowych – informacja o wpłynięciu rezygnacji Pani Marty Mrozik.

7.      Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej sprzątanie pomieszczeń biurowych.

8.      Omówienie procedury rekrutacji pracowników w biurze RLGD.

9.      Informacja w sprawie GIODO.

10.  Informacja o wpłynięciu prośby z Parafialnego Zespołu Caritas w Dobiegniewie.

11.  Składki członkowskie – podjęcie uchwały o wykreśleniu członków zwyczajnych.

12.  Sprawy różne, dyskusja.

13.  Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 24 czerwca  2016 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Media o nas

Szanowni Państwo

 

W dniu 3 czerwca 2016 r.  w gazecie  Rzeczypospolitej ukazał się artykuł "Środki z funduszy unijnych wspierają lokalne inicjatywy przedsiębiorców",  w którym wspomniano również o  naszej RLGD. 

 

Poniżej link z artykułem:

 

http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Lubuskiej/306029812-Srodki-z-funduszy-unijnych-wspieraja-lokalne-inicjatywy-przedsiebiorcow.html#ap-2

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrana została Pani Marta Mrozik. Kandydatka spełniała warunki formalne oraz wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wśród kandydatów wykazała się najlepszą wiedzą oraz przygotowaniem do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Walne Zebranie Członków RLGD

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45 w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów.

 

Proponowany porządek obrad:                                                                               

 

1.     Otwarcie Walnego  Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Wybór prezydium.

4.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.     Przedstawienie porządku obrad.

6.     Przyjęcie porządku obrad.

7.     Wybór Komisji uchwał i wniosków.

8.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu  za 2015 rok.

9.     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

10.  Przedstawienie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

11.  Zatwierdzenie sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

12.  Przedstawienie sprawozdanie z działalności Komitetu za 2015 rok.

13.  Zatwierdzenie  sprawozdania z działalności Komitetu za 2015 rok.

14.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.

17.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok.

18.  Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok.

20.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

22.  Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych
i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie podróży służbowych członków, organów i władz stowarzyszenia.

24.  Informacja Prezesa Zarządu  dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2016 rok.

25.   Wolne wnioski.

26.  Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

 

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 17.00. Podjęte  w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

   Projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.

 

   Projekt uchwały nr 4/2016  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

 

  Projekt uchwały nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 6/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego  z działalności za rok 2015.

 

 Projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie: przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2015

 

 Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium  Zarządowi za 2015 rok

 

 Projekt uchwały nr 9/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2016 rok

 

 Projekt uchwały nr 10/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie nadania statuetki  „Rybaka Pojezierza”

 

  Projekt uchwały nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015

 

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015

 

 Sprawozdanie z działalności Komitetu za rok 2015

 

 Bilans na dzień 31.12.2015 r., Rachunek wyników na dzień 31.12.2015 r., Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat

 

  Plan pracy i plan finansowy na rok 2016

 

  Projekt zmian w Regulaminie rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków, organów i władz stowarzyszenia.

 

 Projekt zmian w Regulaminie nadania statuetki "Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego"

 

 
Archiwum Aktualności
Warto zobaczyć
Połowisz u nas
Nasze jeziora