Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Pomoc finansowa dla gospodarstw rybackich w zwiazku z suszą. Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Dzięki interwencji organizacji rybackich oraz pomocy ze strony Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ polskie gospodarstwa rybackie mają zostać objęte pomocą finansową ze względu na wystąpienie suszy.

W dniu 31 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc tą otrzymają podobnie jak w 2015 r. *gospodarstwa rybackie, których stawy położone są na terenie gmin objętych suszą*. Pomoc będzie przyznawana na zasadzie pomocy de minimis. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, który poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie, to 30 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Formularz wniosku zostanie opracowany przez ARiMR.

Program przewiduje m.in. pomoc finansową na każdy ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi, znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, *w wys. 300 zł na 1 ha*. W programie przewidziano także inne formy pomocy.

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. Upraw rolnych,

17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem podjęcia. Natomiast Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Uważamy, że pomoc ta chociaż w minimalny sposób pozwoli zrekompensować straty poniesione w wyniku suszy. Jest to także pierwszy sukces Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych, która na wniosek swoich członków występuje do odpowiednich organów państwowych celem wyrażenia swojej opinii w różnych sprawach dotyczących rybactwa śródlądowego.

Treść uchwały Rady Ministrów wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się w załączniku.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.